Стъпка Първа
“Признахме, че сме безпомощни пред алкохола — че животът ни е станал неуправляем.”

Стъпка Втора
“Повярвахме, че сила по-Висша от нас може да ни върне здравия разум.”

Стъпка Трета
“Взехме решение да оставим волята и живота си в ръцете на Бог, така както Го разбираме.”

Стъпка Четвърта
“Направихме дълбок и безстрашен анализ на самите себе си.”

Стъпка Пета
“Признахме пред Бог, пред себе си и пред друго човешко същество истинската същност на грешките си.”

Стъпка Шеста
“Бяхме напълно готови Бог да отстрани тези несъвършенства на характера ни.”

Стъпка Седма
“Смирено Го помолихме да отстрани нашите недостатъци.”

Стъпка Осма
“Направихме списък на хората, на които бяхме причинили зло и пожелахме да изкупим вината си пред тях.”

Стъпка Девета
“Лично изкупихме вината си пред тези хора, когато това бе възможно, освен в случаите, когато това би наранило тях или други.”

Стъпка Десета
“Продължихме да правим равносметка със самите себе си и когато допускахме грешки, бързо си ги признавахме.”

Стъпка Единадесета
“Постарахме се чрез молитва и медитация да подобрим съзнателния си контакт с Бог, така както Го разбираме, като се молехме единствено да ни бъде открита волята Му спрямо нас и да ни бъде дадена силата да я изпълним.”

Стъпка Дванадесета
“Достигнали до духовно пробуждане като резултат от тези стъпки, ние се постарахме да предадем тяхното послание на други алкохолици и да прилагаме тези принципи във всичките си дела.”