"АНОНИМНИ АЛКОХОЛИЦИ" е братство, обхващащо повече от сто хиляди* мъже и жени от цял свят, събрани за да решават общите си проблеми и да подпомагат братята си по страдание в тяхното възстановяване от прастарата загадъчна болест, алкохолизма.

Тази книга се занимава с "Дванадесетте стъпки" и "Дванадесетте традиции" на обществото "Анонимни алкохолици". Тя предлага открит поглед върху принципите, с помощта на които членовете на АА се възстановяват и според които Обществото функционира.

Дванадесетте стъпки на АА представляват група принципи, духовни по природата си, които — ако се практикуват като начин на живот — могат да прогонят пристрастието към пиене и да позволят на страдащия да бъде истински щастлив и пълноценен.

Дванадесетте традиции на АА се отнасят до живота на самото Братство. Те набелязват средствата, чрез които АА поддържа своята цялост и регулира отношенията си със заобикалящия свят, начина, по който живее и расте.

Макар че очерците, които следват, са предназначени предимно за членовете на общността, благодарение на много от приятелите на АА тези откровения могат да предизвикат интерес и намерят приложение извън самото АА.

Мнозина неалкохолици споделят, че благодарение на Дванадесетте стъпки на АА са успели да се справят с други житейски трудности. Те смятат, че Дванадесетте стъпки означават нещо повече от трезвост за проблемните пиячи. Те виж-дат в тях път за постигането на щастлив и плодотворен живот, откриващ се пред много хора — алкохолици и неалкохолици.
Наблюдава се също така нарастващ интерес към Дванадесетте традиции на "Анонимни алкохолици". Студенти по социология започват да си задават въпроса как и защо АА функционира като общество. Как става така, питат се те, че в АА нито един член не може да упражнява лична власт над другиго, че никъде не се забелязва нищо, което да наподобява централно управление? Как е възможно само с няколко традиционни принципа без каквато и да е законна сила да се запази единството на Братството "Анонимни алкохолици" и неговата способност да действа? Втората част на настоящия том, макар и предназначена по начало за членовете на АА, за пръв път дава възможност на интересуващите се да погледнат към вътрешността на АА.

"Анонимни алкохолици" водят началото си от Акрон, щата Охайо, където през 1935 година се срещнаха един добре известен хирург и един търговски посредник от Ню Йорк. И двамата бяха сериозни случаи на алкохолизъм, предопределени да станат съоснователи на Братството АА.

Основните принципи на АА, така както са известни днес, са заети основно от областта на религията и медицината, макар че някои идеи, от които зависи крайният успех, са се оформили в резултат на развитието и нуждите на самото Братство.

След три години на опити и грешки в подбирането на най-уместните принципи, върху които може да се изгради Обществото, както и след многократни провали на опитите за довеждане на алкохолиците до възстановяване, се появиха три успешно действащи групи — първата в Акрон, втората в Ню Йорк и третата в Кливлънд. И дори тогава в трите групи взети заедно трудно можеха да се намерят няколко десетки случая на пълно възстановяване.

Независимо от това нашето младо Общество бе решено да представи опита си в книга, която най-сетне достигна читателската публика през април 1939 година. По това време случаите на възстановяване наброяваха около хиляда. Книгата бе озаглавена "Анонимни алкохолици" и оттам дойде и името на Братството. В нея алкохолизмът бе описан от гледна точка на алкохолиците и за пръв път духовните идеи на Обществото бяха системно изложени в Дванадесетте стъпки, като беше разяснено приложението на тези стъпки по отношение на проблемите на алкохолика. Останалата част от книгата бе посветена на тридесет разказа и истории за различни случаи, в които алкохолиците описваха пиянското си минало и процеса на възстановяването си. По този начин бе хвърлен мост към читателите-алкохолици, който им даваше да разберат, че невъзможното е станало възможно. Книгата "Анонимни алкохолици" се превърна в основно четиво за Братството, каквото продължава да бъде и до днес. Настоящият том предлага едно по-разширено и по-дълбоко разбиране на Дванадесетте стъпки в сравнение с първичната им версия от по-ранната публикация.

Публикацията на книгата "Анонимни алкохолици" през 1939 година отбеляза края на първоначалния период от историята на Братството и даде началото на удивителна верижна реакция, в която възстановилите се алкохолици предаваха своето послание на други. През следващите години десетки хиляди алкохолици се присъединиха към АА, което се дължеше основно на безупречното и непрекъснато запознаване на обществеността с неговата дейност от страна на списания и вестници от цял свят. Духовници и лекари със сроден дух обединиха усилията си в полза на новото движение, предоставяйки му безрезервната си подкрепа.

Това поразително разрастване бе съпроводено от сериозни "болки на растежа". Бе доказано, че възстановяването от алкохолизма е възможно. Но в никакъв случай не бе сигурно, че толкова голям брой все още нестабилни хора бяха в състояние да живеят и работят заедно хармонично и плодотворно.

Навсякъде застрашително възникваха въпроси, свързани с принципите на членство, парите, личните взаимоотношения, взаимоотношенията с широката общественост, управлението на групите и клубовете и още десетки други заплетени проблеми. Именно по време на този страшно объркан и лесно възпламеним период от нашата история се оформиха Дванадесетте традиции на АА, които бяха публикувани за първи път през 1946 година, а по-късно през 1950 година — бяха утвърдени на Първия международен конгрес на АА в Кливлънд. Тази част от настоящия том, която е посветена на Традициите, представя някои подробности от опита, от който в крайна сметка се родиха Дванадесетте традиции, придавайки на АА сегашната му форма, същност и единство.

Сега, когато АА навлиза в периода на зрелостта си, посланието му достига до повече от четиридесет страни**. В очите на неговите приятели това е началото на неговата неповторима и безценна служба.

Надяваме се, че тази книга ще позволи на всички нейни читатели да погледнат по-отблизо принципите и силите, които са направили от братството "Анонимни алкохолици" това, което то представлява.

(Адресът за кореспонденция на Канцеларията на Главната служба на АА /А. A. General Service Office/ е:

Alcoholics Anonymous, P. O. Box 459,
Grand Central Station, New York, NY 10163, U. S. A.)

 


*По оценка от 1995 година повече от два милиона алкохолици са се възстановили благодарение на АА.

**През 1995 година групи на АА съществуват в 141 страни.